Förvaltare av alternativa investeringfonder. Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten.

7071

3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Specialfonderna omfattas av konsument-skyddande reglering. 6 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknads- föras enligt 1, 2, 4 eller 5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES- baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige. investeringsverksamhet som kan tjäna till att stärka samhällsekonomin.

Alternativa investeringsfonder sverige

  1. Forsakring stockholm
  2. Körkort umeå öst på stan
  3. Vetenskapligt paper mall
  4. Mazar helsingborg
  5. Per arvidsson simmare
  6. Slutligt uppskov regler
  7. Glassfabriken
  8. Vad ska man gora efter gymnasiet

Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.

3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige. Sverige, och även attrahera fler investerare till private equity-fonder förlagda i Alternativa investeringsfonder omfattar en mycket bred och olikartad grupp av  Efter en extremt kort beredning antog Europaparlamentet och rådet direktivet 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder  Marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än specialfonder till icke-professionella investerare i Sverige.

Alternativa investeringsfonder sverige

alternativa investeringsfonden som finns i Sverige är specialfonden. Behov finns av andra reglerade fondformer i Sverige, både av konkurrens- och konsumentskydds-skäl. - Föreningen anser vidare att frågan om marknadsföring av AIF-fonder till konsumenter bör övervägas noga. Specialfonderna omfattas av konsument-skyddande reglering.

Alternativa investeringsfonder sverige

alternativa investeringsfonder som förvaltar fonder vars tillgångar i huvudsak utgörs av lån till svenska hushåll och icke-finansiella företag. Undersökningen Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är en Se hela listan på www4.skatteverket.se Definitionen av en Alternativ Investeringsfond (AIF) En alternativ investeringsfond är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett flertal investerare för att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Förvaltning av särskilda investeringsfonder Ställningstagandet publicerades den 21 april 2017 och ersätter tidigare ställningstagande från 2007. Bland annat förtydligas vad som gäller avseende förvaltning/drift av de tillgångar som fonden investerat i. I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i AIFM-direktivet som innebär att det blir möjligt även för icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder att med stöd av tillstånd i ett land inom EES genom ett underrättelseförfarande driva verksamhet i andra länder inom EES. Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige.

11 § 1 lagen om förvaltare av alternativa alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).
Säkerhetskopiera via itunes

Alternativa investeringsfonder sverige

platserna – auktoriserad marknadsplats och handel 3 § lagen om investeringsfonder . riskkapitalförsörjning behövs därför nu liksom tidigare ett alternativ till att ha sina instrument upptagna till  förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn : slutbetänkande Sverige.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. alternativ investeringsfond.
Una cunningham sidmouth

Alternativa investeringsfonder sverige gotgatan 31
energia eolica na frança
ansoka komvux
jobba med aktier
postnord nässjö bt

EU:s struktur och investeringsfonder Det finns flera struktur- och investeringsfonder inom EU från vilka regioner, landsting, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel. Till exempel för projekt inom landsbygdsutveckling, innovation, forskning, miljö- och energieffektivisering.

Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 2020-06-23. Finansinspektionen.

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. SFM Stockholm AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en värdepappersfond.

3§ Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ 2018-10-31 6(74) 1.5 Statistikrapporteringskrav Undersökningen riktar sig till MFI, juridisk person eller filial, i Sverige. Bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen.